HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Definities a. Bedrijf: Club Evenementen, gevestigd op Hoge Larenseweg 142, 1221AV te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 65546202, hierna aangeduid als “het bedrijf”. b. Klant: Elke rechtspersoon, zijnde een sportclub, die een abonnement aanschaft bij het bedrijf. c. Abonnement: Het door de klant gekozen pakket dat toegang geeft tot de diensten van het bedrijf voor een overeengekomen periode.

  2. Aanbod en Acceptatie a. Het aanbod van abonnementen wordt gedaan op de website of via schriftelijke communicatie. b. Klanten aanvaarden het aanbod door het afsluiten van een abonnement en zijn gebonden aan deze voorwaarden.

  3. Abonnement en Betaling a. Abonnementen worden aangegaan voor een vooraf bepaalde periode, tenzij anders overeengekomen. b. Betaling dient vooraf te geschieden op de wijze zoals aangegeven door het bedrijf. c. Bij niet-tijdige betaling kan het bedrijf de toegang tot de diensten opschorten of het abonnement beëindigen.

  4. Wijzigingen en Annuleringen a. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de diensten en tarieven te wijzigen, met voorafgaande kennisgeving aan de klant. b. De klant kan het abonnement annuleren volgens de voorwaarden vermeld in het annuleringsbeleid van het bedrijf.

  5. Verantwoordelijkheden van de Klant a. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate informatie voor het afsluiten van het abonnement. b. De klant dient de toegangscodes en andere beveiligingsmaatregelen vertrouwelijk te houden. c. Schade veroorzaakt door nalatigheid van de klant kan leiden tot aansprakelijkheid.

  6. Aansprakelijkheid en Overmacht a. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, of technische storingen. b. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor het abonnement.

  7. Intellectueel Eigendom a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten van het bedrijf blijven eigendom van het bedrijf. 

  8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting a. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door middel van overleg en mediation. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is de bevoegde rechter in [vestigingsplaats bedrijf] bevoegd. 

  9. Loterijclausule a Club Evenementen faciliteert de mogelijkheid voor aanvragende partijen om een loterij te organiseren als onderdeel van hun evenement. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat Club Evenementen zelf geen loterijen organiseert. De verantwoordelijkheid voor het organiseren en uitvoeren van de loterij ligt volledig bij de aanvragende partij. b De aanvragende partij is verplicht om alle benodigde vergunningen, goedkeuringen en eventuele andere wettelijke vereisten te verkrijgen die nodig zijn voor het organiseren van de loterij. Daarnaast aanvaardt de aanvragende partij alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunningen, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor notarissen, kansspelbelasting en andere relevante heffingen. c Club Evenementen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, kosten, boetes of andere juridische gevolgen die voortvloeien uit het organiseren van de loterij door de aanvragende partij. De aanvragende partij vrijwaart Club Evenementen tegen alle aansprakelijkheden met betrekking tot de loterij. d Door gebruik te maken van de faciliteiten van Club Evenementen voor het organiseren van een loterij, stemt de aanvragende partij ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot loterijen en kansspelen.

Door het afsluiten van een abonnement gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Club Evenementen: Eén zorg minder, meer focus op sport!
Onze service voor betaling en administratie voor evenementen.

Informatie

Nieuwsbrief

© 2024 Club Evenementen – Alle rechten voorbehouden